Pelastuslaitos pidätti virasta palomiehen, jonka ajo-oikeus oli otettu kuukaudeksi pois. Päätös oli lainvastainen.

Palomies menetti ajo-oikeutensa kuukaudeksi toistuvien liikennerikkomusten johdosta. Työnantaja oli kehottanut palomiestä hakemaan palkatonta virkavapaata ajalle, jolloin hänellä ei ollut voimassa olevaa ajo-oikeutta.

Palomiehen kieltäydyttyä oli työnantaja pidättänyt hänet virantoimituksesta viranhaltijapäätöksellä. Palkaton hyllytys oli voimassa siihen saakka, kunnes ajo-oikeus palautui.

Päätöstä työnantaja perusteli sillä, että BC-luokan ajo-oikeus oli pelastuslaitoksella viran hoitamisen kelpoisuusvaatimus, jonka viranhaltijan on täytettävä koko virkasuhteen ajan. Koska kyse oli kelpoisuusvaatimuksesta, työnantaja ei voinut tehdä työjärjestelyjä, jotka olisivat mahdollistaneet palomiehen työskentelyn ilman ajo-oikeutta.

Palomies teki viranhaltijapäätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka kaupunginhallitus hylkäsi.

Tämän jälkeen palomies valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen. Valituksessa palomiestä avusti Palomiesliiton kustantama asianajotoimisto.

Hallinto-oikeus kumosi viranhaltijapäätöksen ja totesi, ettei työnantajalla ollut lainmukaista oikeutta
pidättää palomiestä virantoimituksesta pelkästään sillä perusteella, että häneltä oli väliaikaisesti evätty ajo-oikeus.

Perusteluissaan hallinto-oikeus toteaa, että kaupungin palomiehen virkaan asettama BC-luokan ajo-oikeuden kelpoisuusehdon menettäminen ei yksistään tarkoita sitä, etteikö palomies kykenisi asianmukaisesti suorittamaan virkatehtäviään.

Perusteluissa huomioitiin ajo-oikeuden menettämisen väliaikaisuus ja se, että laissa tai asetuksessa ei ole säädetty palomiehen ammatin harjoittamisen edellyttävän voimassa olevaa ajo-oikeutta.

Lisäksi virantoimituksen pidättämisessä ei oltu noudatettu suhteellisuusperiaatetta: viranomaisen toimen on oltava oikein mitoitettu tavoiteltuun päämäärään nähden.

Virantoimituksesta pidättämistä voidaan soveltaa ajokiellossa olevaan viranhaltijaan ainoastaan tilanteissa, joissa työtehtäviä ei voida kohtuudella järjestää niin, että viranhaltija voi niistä suoriutua ilman ajo-oikeutta, oikeus katsoi.

Palomiesliiton mukaan hallinto-oikeuden päätöksessä on kyse merkittävästä ratkaisusta.

– Päätös tarkoittaa, että pelastuslaitoksilla on varsin korkea velvollisuus järjestellä viranhaltijoidensa tehtäviä tilanteissa, joissa ajo-oikeus on väliaikaisesti menetetty, edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola toteaa.

Hallinto-oikeuteen päätyneessä palomiehen tapauksessa työnantaja ei ollut edes yrittänyt järjestellä työtehtäviä niin, että palomies olisi voinut tehtävät hoitaa ajokiellon aikana.

Viranhaltijalla ei ole velvollisuutta suostua palkattomaan virkavapauteen tai pitää lomiaan tänä aikana pelkästään ajo-oikeuden väliaikaisen menettämisen johdosta.

Hallinto-oikeuden päätös ei ole lainvoimainen. Tämän lehden painoon mennessä valitusaika korkeimpaan hallinto-oikeuteen oli vielä kesken.

Juttu on julkaistu Pelastusalan ammattilaisen numerossa 5/18, ilmestynyt 2.11.2018.

Kuva: istock.com/olga_bonitas

Lue lisää aiheesta