Pelastuslaitoksissa työskentelevät ensihoitajat halutaan mukaan turvallisuusviestintään ja onnettomuuksien ehkäisyyn.

Ensihoitajien uudet tehtävät ovat nousseet esille Pelastuslaitokset ensihoidon palveluntuottajana -työryhmässä, joka on yksi sisäministeriön asettamista pelastustoimen uudistusta valmistelevista työryhmistä.

– Pitäisi madaltaa kynnystä ja luoda selkeä malli, jolla ensihoitajat pystyisivät raportoimaan ihmisten asunnoissa havaituista onnettomuusriskeistä tai tehdä valistustoimintaa, ensihoitopäällikkö Kari Porthan Helsingin pelastuslaitokselta sanoo.

Työryhmän puheenjohtajana toimiva Porthan esitteli pelastuslaitosten ensihoidon kehitysnäkymiä Palopäällystöliiton pelastustoimen uudistus -verkkoluentosarjassa 16. joulukuuta.

Yksi kehitysehdotus on, että ensihoitohenkilöstöä hyödynnettäisiin onnettomuuksien ehkäisyssä ja valistuksessa.

Porthanin mukaan paljon asuinnoissa käyvät ensihoitajat voisivat esimerkiksi tarkistaa palovaroittimia, katsoa etteivät asukkaat kompuroi mattoihin tai raportoida palotarkastajille havaitsemastaan ylimääräisestä palokuormasta.

Onnettomuuksien ehkäisyyn osallistuminen edellyttäisi selkeitä yhtenäisiä toimintamalleja ja henkilöstön kouluttamista.

Esityksen mukaan ensihoitohenkilöstö tulisi ottaa nykyistä laajemmin mukaan turvallisuusviestintään myös sosiaalisen median kautta.

– Siellä ihmiset liikkuvat ja siihen pitäisi ensihoidon panostaa enemmän tänä päivänä, Porthan sanoo.

Turvallisuusviestinnän lisäksi työryhmä on esittämässä lukuisia muitakin ensihoidon kehityskohteita pelastuslaitoksissa. Yksi liittyy ensihoitajien fyysisen toimintakyvyn vaatimuksiin ja testaukseen.

Porthanin mukaan sosiaali- ja terveysministeriölle on jo tehty esitys fyysisen toimintakyvyn kirjaamisesta esimerkiksi asetustasolle.

Kansallinen määräys yhtenäistäisi ensihoitajien fyysisen ja henkisen toimintakyvyn seurantaa ja tukemista pelastuslaitoksissa.

Lisäksi se toisi palomiehet ja ensihoitajat samalle viivalle liikuntatuntien työtapaturmien suhteen: kun ensihoitajan työajalla treenaamisella ei nyt ole virallista leimaa, ei vakuutusyhtiön ole tarvinnut korvata liikunnassa sattuneita tapaturmia.

Ensihoitopäällikkö Kari Porthanin verkkoluento 16.12. ”Pelastuslaitokset ensihoidon palveluntuottajana” on tulossa katsottavaksi Palopäällystöliiton Youtube-kanavalle.


Kuva: Vastavalo / Ari Andersin

Lue lisää aiheesta