Uusi työvuorosuunnittelu on kuormittanut huomattavasti hätäkeskuspäivystäjiä. Hätäkeskuslaitos tekee korjausliikkeen ja palauttaa henkilöstön tärkeäksi kokeman työvuorojen runkokierron.

Hätäkeskuslaitos muuttaa hätäkeskushenkilöstön työvuorosuunnittelun periaatetta. Työvuoroissa palataan niin sanottuun runkokiertoon, joka tarkoittaa, että työvuorot toteutuvat säännöllisemmin ja ennakoitavammin kuin nyt. Muutos toteutetaan suunnitelman mukaan hätäkeskuksissa hallitusti helmi—maaliskuussa.

Hätäkeskusten työvuorosuunnittelu tehdään edelleen Numeron-ohjelmalla, mutta työvuorojen optimoinnista luovutaan.

Hätäkeskusammattilaisten liitto HALin pääluottamusmies Arto Pirttimaa pitää tärkeänä, että työnantaja on kuullut henkilöstöä asiassa. Alkuvuodesta käyttöön otettu Numeron-työvuorosuunnittelu on ollut pettymys isolle osaa hätäkeskusten henkilöstöä.

— On ilo huomata, että viraston johtaja kuunteli salihenkilöstön palautetta tehdessään päätöksen paluusta runkokiertoihin ja ryhmäajatteluun, Pirttimaa sanoo.

— Päätös ei varmasti miellytä kaikki työntekijöitä. Näen kuitenkin, ettei johtajalla ollut henkilöstön palautteen perusteella muuta vaihtoehtoa kuin tehdä tällainen ratkaisu.

Päätös keskuskohtaisesta runkomallista joulukuussa

Hätäkeskuksiin palaava ryhmäsidonnaisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että salihenkilöstö pääsääntöisesti tekee työtä samojen työkavereiden kanssa lähes joka vuoro.

— Ryhmäajattelu luo monelle turvallisen sosiaalisen ympäristön tehdä vaativaa työtä. Se myös mahdollistaa koulutusten järjestämisen selkeämmin kuin optimoinnin aikana, sanoo Pirttimaa.

Hätäkeskusten päälliköt tekevät 10. joulukuuta mennessä päätöksen runkomallista, johon keskus palaa. Ennen päätöstä asiaa käsitellään keskusten yhteistoimintakokouksissa.

— Yt-kokoukset ovat varmasti suurena tukena keskuksien päälliköille, kun he tekevät koko salihenkilöstöä koskevaa päätöstä.

Työvuorosuunnittelun muutos tulee kuormittamaan hätäkeskusten ajanhallintasihteereitä, Pirttimaa muistuttaa.

— Toivottavasti me luottamusmiehinä osaamme tukea heidän jaksamistaan muutoksessa.

HAL jäsenten tukena työvuorosuunnittelun muutoksissa

HAL kysyi jäsenten mielipidettä työvuorosuunnitteluun syys–lokakuussa. Kyselyn tulokset osoittavat, että kahdeksan kymmenestä päivystäjästä kokee uuden työvuorosuunnittelun lisänneen kuormittavuutta merkittävästi tai jonkin verran.

HAL jatkaa työvuorosuunnittelun työhyvinvointivaikutusten seuraamista ja jäsenten tukemista työvuorosuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.


Työvuorosuunnittelu kuormittaa huomattavasti hätäkeskuspäivystäjiä, osoittaa HALin kysely

Päivystäjät antoivat Numeron-suunnitteluohjelmalle kouluarvosanan 5,6.

Alkuvuoden aikana käyttöön otettu hätäkeskusten työvuorosuunnitteluohjelma on kasvattanut selvästi hätäkeskuspäivystäjien työn kuormittavuutta. Kahdeksan kymmenestä päivystäjästä kokee Numeron-ohjelman lisänneen kuormittavuutta merkittävästi tai jonkin verran.

Suomen Hätäkeskusammattilaisten liitto HALin jäsenkyselyyn vastasi syys–lokakuussa 131 hätäkeskuspäivystäjää. Kysely lähetettiin 239 jäsenelle, ja vastausprosentti oli 54.

Kuormittavuutta lisääviksi tekijöiksi hätäkeskuspäivystäjät ilmoittavat muun muassa pitkät usean päivän työvuoroputket, lyhyet vapaat, vuorojen epäsäännöllisyyden ja ennakoimattomuuden, työvuorojen vaihtamisen vaikeuden sekä ryhmäsidonnaisuuden poistumisen.

”Elämän ennakoitavuus on hankaloitunut merkittävästi. Työvuorot ovat tiedossa vain 3–4 viikkoa eteenpäin.”

”Työtunnit jakautuvat todella epätasaisesti. Yhdellä viikolla voi olla lähes 50 tuntia töitä ja seuraavalla viikolla 20.”

”Paljon yhden päivän vapaita, jolloin en ehdi palautua. Välillä voi olla seitsemän vuoroa niin, että välissä vain yksi vapaa. En jaksa sellaisia putkia.”

”Omalla kohdallani on vähemmän yövuoroja. Jaksan paremmin.”

Kun vastaajilta kysyttiin, koetko työvuorosuunnittelun mahdollistaneen yksilölliset työajat, lähes puolet vastasi En ja kolmannes Kyllä. Muut eivät osanneet sanoa tai kokivat, että suunnittelulla ei ole ollut asiaan vaikutusta.

Valtaosa hätäkeskuspäivystäjistä — yhdeksän vastaajaa kymmenestä — koki työvuorosuunnittelun vähentäneen mahdollisuutta työvuorojen vaihtamiselle. Enemmistö piti vaihtamisen mahdollisuutta tärkeänä, kymmenelle prosentille vastaajista asialla ei ollut merkitystä.

Harva kokee työn ja yksityiselämän sovittelun parantuneen

Hätäkeskuspäivystäjistä kahdeksan kymmenestä koki työvuorosuunnittelun heikentäneen työn ja yksityiselämän yhteensovittamista. Joka kymmenes koki yhteensovittamisen parantuneen ja hieman suurempi osa vastasi, ettei Numeronilla ole ollut asiaan vaikutusta.

”Pitkät putket poissa kotoa. Tuntuu etten juurikaan näe lapsiani, saati pysty olemaan läsnä. Lyhyet vapaat menevät täysin työstä palautumiseen.”

”En pysty suunnittelemaan työpaikan ulkopuolista elämää, kun työvuorojen ennakoitavuus on täysi nolla.”

”Mahdollisuus esittää toiveita on vähentänyt vuoronvaihtojen tarvetta kahden vuorotyöläisen lapsiperheessä ja siten helpottanut arjen pyöritystä.”

”Vapaapäivätoiveet ovat mahdollistaneet perheen tapaamiset ja harrastukset. Pääosin tilanne on kuitenkin huonontunut, koska toiveet kostautuvat yhden päivän vapailla tai työputkilla.”

Uudet työntekijät eivät pääse ankkuroitumaan työyhteisöön

Ryhmäsidonnaisuuden eli saman salihenkilöstön kanssa työskentelemisen poistuminen Numeron-järjestelmän myötä jakoi vastaajien mielipiteitä. Osa koki muutoksen huononnuksena, osa parannuksena. Moni oli huolissaan uusien hätäkeskuspäivystäjien tilanteesta — oman ryhmän puuttuessa työyhteisöön ankkuroituminen kärsii.

”Näen oman vuoroni henkilöitä ja esimiestäni vain silloin tällöin. Positiivista on, että näen tasapuolisesti koko työyhteisön työntekijöitä.”

”En kaipaa jatkuvaa tukea omalta ryhmältä tai esimiehiltä. Tarvittaessa saan salissa tukea aina.”

”Tutussa ryhmässä työskenteleminen on ollut yksi merkittävä voimavara, se on nyt pois kokonaan. Uusien päivystäjien puolesta tilanne huolestuttaa todella paljon, mutta ryhmien hajottaminen vaikuttaa kaikkiin.”

”Ryhmän puuttuminen on vakava ongelma. Meillä on jonkin verran erityistä tukea vaativia päivystäjiä, kuten vastavalmistuneita. He ovat jääneet heittopusseiksi, kun tukea ei pystytä antamaan.”

Osa työvuorotoiveista toteutuu hyvin

Uudessa työvuorosuunnittelussa henkilöstö esittää vapaisiin liittyviä niin sanottuja kovia toiveita sekä vapaisiin ja työvuoroihin liittyviä pehmeitä toiveita, joista lähtökohtaisesti kovat toiveet toteutuvat, ja pehmeät toteutuvat operatiivisen tilanteen niin salliessa.

Kyselyyn vastaajien enemmistön mielestä järjestelmä huomioi kovat eli ehdottomat toiveet hyvin. Sen sijaan muiden toiveiden läpimeno jakoi mielipiteitä, ja suurin osa totesi, ettei osaa sanoa, toimiiko järjestelmä hyvin tai huonosti.

Avoimissa vastauksissa vastaajat jättivät 85 kommenttia työvuorojen jakautumisesta. Useat päivystäjät nostivat esille vuorosuunnittelun vaikutukset ansioihin.

Kursivoidut kohdat ovat poimintoja hätäkeskuspäivystäjien kyselyyn jättämistä kommenteista.

Lue lisää aiheesta