Pelastuslaitosten henkilöstövaje pahenee edelleen, arvioivat SPALin jäsenyhdistysten aktiivit. Palkkauksen kehittämisen lisäksi palomiespulan tehokkaimmiksi ratkaisukeinoiksi nähdään koulutuspaikkojen lisääminen ja alueelliset kurssit.

Valtaosa pelastuslaitoksista kärsii edelleen pelastusalan ammattilaisten rekrytointiongelmista, eikä tilanne ole pikaisesti helpottamassa, selviää SPALin luottamusmieskyselystä. Elokuussa toteutettuun kyselyyn vastasi 26 henkilöstön edustajaa 19 hyvinvointialueelta.

Vastaajista 73 prosenttia ilmoitti, että pelastuslaitoksella on vaikeuksia täyttää avoimia vakinaisia tai määräaikaisia palomiesten virkoja kelpoisuusehdot täyttävällä henkilöstöllä. Tilanne on viimeisen vuoden aikana pysynyt pääosin ennallaan. Joka viides kuitenkin vastasi palomiespulan pahentuneen vuoden aikana.

Suurin osa luottamusmiehistä arvioi pelastuslaitoksen palomiespulan vaikeutuvan jatkossa entisestään. Näin arvioi 85 prosenttia vastanneista.

Keinoja löytyy paljon

Kun luottamusmiehiltä kysyttiin tärkeimpiä keinoja palomiespulan ratkaisemiseksi, kärkeen nousi palkkauksen parantaminen. Pelastajatutkinnon koulutusmäärän lisääminen oli toiseksi yleisimmin esitetty ratkaisu.

”Palkkauksen parantaminen vaikuttaa suoraan työpaikkojen veto- ja pitovoimaan.”

”Kuka maksaa parasta palkkaa, saa myös työntekijöitä.”

”Tarvitaan kilpailukykyinen palkkaus sekä pelastuslaitosten kesken että ammattialojen välisessä vertailussa.”

Myös alueelliset pelastajakurssit, palomiesten tehtävänkuvien ja urapolkujen kehittäminen sekä henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen pelastuslaitoksissa saivat kannatusta.

”Urapolut kuntoon, jotta ammatista on mahdollisuus päästä eläkkeelle kunnialla.”

”Parempia henkilöstöetuja, ihmisläheistä henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstön osallistamista muutoksiin.”

”Kehitetään työnkuvaa ja osaamista. Työn mielekkyys muodostuu kevytyksikkökierrosta, operatiivisesta ryhmänjohtovastuusta ja ensihoidon/ensivasteen kiinteästä kuulumisesta pelastajan työnkuvaan.”

Muutama vastaaja esitti, että pelastusalan työ- ja koulutusmahdollisuuksia voisi markkinoida nuorille entistäkin aktiivisemmin. Tähän kaivattiin esimerkiksi SPALin, sisäministeriön ja pelastuslaitosten yhteistyötä.

Ongelmat näkyvät arjessa

Palomiespulan käytännön vaikutukset näkyvät tyypillisesti vajaina henkilöstövahvuuksina, tukiyksiköiden ottamisena pois valmiudesta sekä palomiesten ensihoidon työkuorman keventämisenä. Hyvin yleinen ilmiö on epäpätevien sijaisten käyttäminen. Varsinkin pienemmillä asemilla epäpäteviä henkilöitä työskentelee jopa vuosia kestävissä sijaisuuksissa.

”Vuoroja on jouduttu täyttämään epäpätevillä henkilöillä ja ylitöitä joudutaan teettämään melkein päivittäin. Näistä huolimatta vuorot pyörivät minimillä.”

”Kun palomiesrekry on jäänyt vajaaksi, sitä on säännönmukaisesti paikattu päätoimisten ensihoitajien rekryllä. Ensimmäistä kertaa myös ensihoitajia on palkattu kesätöihin helpottamaan palomiesten ensihoidon kuormitusta.”

”Kevytyksiköiden miehittämisen vuoksi tukiyksiköitä pudotetaan toistuvasti pois valmiu­desta. Koulutus- ja tuntivapaiden pitäminen on vaikeutunut.”

Hieman yli puolet vastanneista luottamusmiehistä kertoi ylityön tekemisen lisääntyneen tämän vuoden aikana jokin verran tai paljon. Joka kolmas ilmoitti ylityökutsuja tulevan useita kertoja viikossa tai päivittäin.

Kursivoidut tekstit ovat kyselyyn vastanneiden kommentteja.

Palomiespulan ratkaisuiksi henkilöstön edustajat ehdottivat yleisimmin

  • Palkkauksen parantaminen
  • Koulutuspaikkojen lisääminen Pelastusopistolle ja Helsingin pelastuskoululle
  • Alueellinen koulutus
  • Tehtävänkuvien ja urapolkujen kehittäminen
  • Työolosuhteiden, hyvinvoinnin ja henkilöstöpolitiikan kehittäminen

Epäpätevät eivät ole palomiespulan ratkaisu

Luottamusmiehille tehdyn kyselyn mukaan pelastuslaitokset sijoittavat työvuoroihin edelleen epäpäteviä henkilöitä. Pelastustoimintaan osallistuvan pelastuslaitoksen päätoimisen henkilön erityisenä kelpoisuusehtona on pelastusalan tutkinto.

– Työnantajien ei tule paikata palomiespulaa käyttämällä epäpäteviä sijaisia. Tästä on olemassa aluehallintoviraston ratkaisuja, edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola SPALista huomauttaa.

Määräaikaisessa virkasuhteessa pelastusalan tutkinnon ehdosta voidaan poiketa, mutta tähän voidaan päätyä vain yksittäistapauksissa. Näissäkin tilanteissa työnantajan tulee tehdä nimityspäätös, jossa osoitetaan selkeästi erityiset syyt kelpoisuusehdoista poikkeamiseen.

Juttu on julkaistu alun perin Pelastusalan ammattilainen -lehden numerossa 3/2023.

Teksti: Mikko Terävä

Lue lisää aiheesta