Henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista poikkeamiselle on aina oltava jokin peruste ja se vaatii erityistä harkintaa, painottaa aluehallintovirasto.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on laiminlyönyt sille lainsäädännöllä asetettuja velvollisuuksia ja rikkonut lakia korvatessaan päätoimisen ja kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilöstön poissaoloja epäpätevällä henkilöstöllä, toteaa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (avi) kesäkuun alussa antamassaan ratkaisussa.

Pelastuslaitos ei ole epäpätevää henkilöstöä käyttäessään perustellut poikkeamista erityisistä kelpoisuusehdoista eikä tuonut esille poikkeamisen välttämättömyyttä. Hyvän hallinnon ja oikeusturvan takeet eivät ole toteutuneet, aluehallintovirasto toteaa.

Kelpoisuusvaatimuksista poikkeamisesta olisi tullut tehdä päätös perusteluineen, sillä poikkeamiselle on aina oltava jokin peruste ja se vaatii erityistä harkintaa.

Aluehallintoviraston tutkimien henkilöstönimitysten aikaan pelastuslaitos toimi Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen nimellä. Nykyään palvelujen järjestämisestä vastaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue. Siksi aluehallintovirasto osoittaa ratkaisunsa hyvinvointialueen pelastustoimelle.

Hyvinvointialue myöntää menettelyn

Hyvinvointialueen pelastustoimi on myöntänyt, että pelastuslaitos on joutunut korvaamaan päätoimisen henkilöstön poissaoloja epäpätevällä henkilöstöllä. Syyksi se on ilmoittanut henkilöstön saatavuusongelmat.

Lyhytaikaisia poissaoloja on pyritty korvaamaan ensisijaisesti kelpoisuusehdot täyttävillä sijaisilla sekä vakinaisen henkilökunnan ylitöillä, toteaa hyvinvointialue selvityksessään. Ylityön tekemisessä on kuitenkin huomioitava työaikalain ja poikkeuslupaehtojen asettamat rajoitukset, se jatkaa vastaustaan. Tällöin ainoa keino turvata työvuoron toiminta on ollut ottaa mahdollisimman pätevä, mutta kuitenkin ei-kelpoinen henkilö esimerkiksi sopimushenkilökunnasta sijaistamaan lyhytaikaisesti, perustelee hyvinvointialue.

Pitkään vallinneen ja vakiintuneen käytännön mukaisesti lyhyistä ja äkillisesti pakottavissa tilanteissa työvuoroon otettavista sijaisuuksista ei ole tehty erillisiä päätöksiä. Hyvinvointialueen pelastustoimi kertoo muuttaneensa vakiintunutta käytäntöä kantelun seurauksena siten, että sijaiseksi nimittämisestä tehdään viranhaltijapäätökset myös lyhyiden sijaisuuksien osalta.

Palomiehen työtä ei saa halpuuttaa

Kantelun asiassa tekivät SPAL ja sen alueellinen jäsenyhdistys, Oulun palomiesyhdistys. Aiheena olleet sijaisnimitykset ajoittuvat noin vuoden ajalle toukokuusta 2021 eteenpäin ja liittyvät henkilöstöjärjestelyihin, joita Oulu-Koillismaan pelastuslaitos teki pelastushenkilöstön varallaolojärjestelmän lopettamisen jälkeen.

Oulun palomiesyhdistyksen pääluottamusmies Petri Rautio pitää hyvänä sitä, että aluehallintovirasto valvoo kelpoisuusvaatimusten toteutumista ja ohjeistaa pelastustoimen palvelut nykyään järjestävää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueen kertomat syyt pelastuslaitoksen menettelylle eivät Raution mukaan vastaa todellisuutta.

– Työnantajalle epäpätevien sijaisten käyttäminen on ollut ainoastaan säästökeino, kun vastakkain ovat olleet päätoimisen palomiehen ylityö ja epäpätevän sijaisen tuntipalkka. Näin ei tietenkään saa olla. Palomiehen työtä ei saa halpuuttaa. Sijaiseksi pitää valita ensisijaisesti kelpoisuusvaatimuksen täyttävä ja jos tämä on mahdotonta, vasta sitten epäpätevä, Rautio huomauttaa.

Pelastuslaitoksella on Raution mukaan edelleen käytössä ylityökutsujen menettelytapa, jossa viestien piirissä ovat yhtä aikaa sekä pätevät että epäpätevät. Tällainen menettely on kyseenalainen, jos työnantajalla on aito tavoite tarjota sijaisuuksia ensisijaisesti päteville.

– Avin kesäkuun alussa antamaan päätökseen ei ole vielä ehditty reagoida pelastuslaitoksella. Ylityökutsun ohjeistusta tulee muuttaa niin, että ylityötä tarjotaan pätevälle ja jos tällaisia ei löydy, niin sitten viimeisenä vaihtoehtona epäpätevälle, Rautio sanoo.

Turvallinen työ edellyttää ammattitutkintoa

Henkilöstön erityiset kelpoisuusvaatimukset määritellään pelastuslaissa. Pelastustoimintaan osallistuvan pelastuslaitoksen päätoimisen miehistön, alipäällystön ja päällystön viran tai tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on virkaa tai tehtävää vastaava pelastusalan tutkinto. Sisäministeriö voi hakemuksen perusteella antaa henkilölle erivapauden vaatimuksesta.

Kelpoisuusehdon asettamista lakiin on perusteltu sillä, että henkilöstö työskentelee tehtävissä, joissa työntekijöiden oma, autettavien ja yhteiskunnan turvallisuus edellyttää määrätyn tasoista ammattitaitoa.

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL huomauttaa epäpätevän henkilöstön muodostavan turvallisuusriskin työyhteisölle, mutta myös pelastustoimen palveluja käyttäville kansalaisille.

Kelpoisuusvaatimuksella varmistetaan, että pelastushenkilöstö pystyy toimimaan tehokkaasti ja turvallisesti vaarallisissa tilanteissa sekä suojautumaan terveysriskeiltä.

– Pelastajakurssin suorittaneet ovat läpäisseet alan soveltuvuusarvioinnin. Ammattitutkinnon opiskelun kautta heille on muodostunut tieto ja taito turvalliseen työhön. On huolestuttavaa, jos työnantaja palomiespulaa syynä käyttäen luistaa kelpoisuusvaatimuksista. Toinen hyvin valitettava asia on erivapausväylä, joka olisi pitänyt sulkea ajat sitten. Muilla aloilla ei ole tällaista kummajaista, pääluottamusmies Rautio sanoo.

Pyrittävä aina saamaan kelpoisuusvaatimukset täyttävä tuuraaja

Pelastuslaitokset ovat palkanneet epäpäteviä muillakin alueilla, joilla on kärsitty henkilöstöpulasta.

Aluehallintovirastot ovat viime vuosina antaneet työnantajille useaan otteeseen hallinnollisia ohjeita virkojen täytössä havaituista lain ja hyvän hallinnon vastaisista menettelyistä. Ohjeistuksesta kertoi Lounais-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimen ja varautumisen vastuualueen johtaja Ilkka Horelli blogikirjoituksessaan helmikuussa.

Aluehallintovirastot ovat muun muassa huomauttaneet, että hyvinvointialueet eivät voi lieventää kelpoisuusvaatimuksia. Yksittäistapauksessa ja erityisestä syystä hyvinvointialueet voivat poiketa erityisistä kelpoisuusvaatimuksista. Tämän mahdollistaa laki kunnallisesta ja hyvinvointialueen viranhaltijasta.

Pula kelpoisuusvaatimukset täyttävistä henkilöistä voi olla hyväksyttävä erityinen syy poikkeamiselle. Jos vaatimuksista poiketaan, henkilö voidaan ottaa vain määräaikaiseen virkasuhteeseen.

SPALin arvion mukaan Pohjois-Pohjanmaan aluehallintoviraston tuore ratkaisu Oulu-Koillismaan epäpätevien käytöstä tarkentaa työnantajilta vaadittavia toimia sijaisnimityksissä.

– Tulkitsemme aluehallintoviraston ratkaisua niin, että epäpätevää henkilöä — esimerkiksi sopimuspalokuntalaista — ei voida palkata määräaikaiseksi tuuraajaksi lyhyeksikään ajaksi, jos sitä ennen ei ole tosiasiallisesta yritetty saada sijaiseksi pätevää henkilöä esimerkiksi ylityökutsuilla, SPALin edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola sanoo.

Taloudellisiin syihin tai säästötavoitteisiin vetoaminen eivät edelleenkään ole riittäviä perusteita määräaikaisten epäpätevien sijaisten palkkaamiselle.

Teksti: Mikko Terävä

Lue lisää aiheesta