Myös henkilöstö vastustaa ensihoidon keskittämistä kuntayhtymälle. Nykyinen työaika on toimiva ja työnantajaa pidetään parempana.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän (PHHYKY) hallitus käsittelee 11. toukokuuta esitystä, joka toteutuessaan siirtäisi Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen tuottaman ensihoidon kuntayhtymälle.

Pelastuslaitos vastaisi ainoastaan osasta asemaverkostoa sekä ajoneuvokalustoa ja ensivastetoiminnasta. Palomiehiä hyödynnettäisiin perustason ensihoitajina osassa ensihoitoyksiköistä.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on ilmoittanut vastustavansa ehdotettua ensihoitomallia.

Mallissa palomiesten työaikaa esitetään muutettavaksi yhdenmukaiseksi ensihoitokeskuksen ensihoitajien kanssa. Pelastuslaitos kokee, että nykyinen työaika on ollut toimiva, eikä kuormitus ole ollut niin suurta, että tehollinen työaika ylittyisi.

Esitetty toimintamalli aiheuttaa toteutuessaan pelastuslaitokselle YT-neuvottelut, ja sitä kautta työilmapiirin heikkenemisen.

– Käsittääksemme pelastuslaitos on tähän asti pystynyt tuottamaan laadukkaat ensihoidon palvelut sopimuksen mukaisesti ja taipunut nopeassakin aikataulussa Phhykyn ensihoitokeskuksen pyytämiin muutoksiin, pelastusjohtaja Jari Hyvärinen sanoo pelastuslaitoksen tiedotteessa.

– Pelastuslaitos jatkaisi mielellään ensihoidon tuottamista nykyisellä tavalla tai jopa ottaisi suurempaa tuottamisvastuuta ensihoidosta. Sille emme näe mitään estettä.

Pelastuslaitos ei näe säästömahdollisuuksia ensihoidon siirrolla kuntayhtymälle. Ehdotetussa mallissa säästöt näyttäisivät syntyvän muun muassa ambulanssien määrän ja miehistön vähentämisellä, mikä heikentää ja hidastaa kuntalaisten avunsaantia.

 Työntekijät haluavat pysyä pelastuslaitoksella

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ry:ssä seurataan huolestuneena Päijät-Hämeen ensihoitomallin kohtaloa. Pelastustoimen osallistuminen ensihoitopalvelun tuotantoon on ollut viime vuosina valtakunnallisestikin tärkeä kysymys.

SPAL on useaan otteeseen korostanut, että pelastustoimen ja ensihoidon palvelutuotannon synergiaetu ja kustannustehokas toimintamalli on säilytettävä. Liitto on painottanut pelastuslaitosten tekemää ensihoitotyötä muun muassa maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun yhteydessä.

– Tällainen kehityssuunta, jota Päijät-Hämeessä nyt ollaan esittämässä, ei meidän näkemyksen mukaan ole mitenkään muutos parempaan suuntaan. Varsinkin jos käy niin, että muutoksessa ambulanssien määrä vähenee. Kansalaisten turvallisuus ei tällöin ainakaan parane, sanoo SPALin edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola.

SPALin tiedon mukaan Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen työntekijät vastustavat hyvinvointikuntayhtymälle siirtymistä. Vaakakupissa ovat hyvät kokemukset pelastuslaitoksesta työnantajana sekä vastaavasti kuntayhtymän henkilöstöpolitiikan huono maine.

Ensihoidon vuorokausityö on kustannustehokkaampaa

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ja kuntayhtymän sopimus ensihoidon tuottamisesta on voimassa vuoden 2020 loppuun. Pelastuslaitoksella työskentelee noin 35 päätoimista ensihoitajaa, ja se vastaa kuudesta ympärivuorokautisesta ambulanssista. Lisäksi ensihoidossa työskentelee 120 pelastuslaitoksen palomiestä.

Pelastuslaitos tuottaa ensihoitoa 24 tunnin työvuoroissa vuoroissa. Pelastuslaitoksen laskelmien mukaan kyseinen malli on kustannustehokkaampi kuin kuntayhtymässä käytössä oleva 12 tunnin vuoromalli.

Työntekijät arvostavat 24h-vuoroissa tehtävää työtä, eivätkä pidä sitä yhtä kuormittavana kuin 12h-vuorojärjestelmää, koska palautumisjaksot ovat pidempiä.

Pelastuslaitoksen ensihoidolla on monenlaista erikoisosaamista esimerkiksi suuronnettomuuksien hallinnasta. Pelastuslaitoksen ensihoidon koulutustiimi vastaa muun muassa palomiesten perustason ja ensivasteen vuorokoulutuksista ja sopimuspalokuntien ensiauttaja- ja ensivasteyksiköiden koulutuksesta.

Pelastuslaitoksen mukaan sille ei ole annettu mahdollisuutta kommentoida esitystä uudesta maakunnallisesta mallista. Aikaisemmin tehtyä ensihoitoselvitystä pelastuslaitos on kommentoinut, mutta kommentteja ei ole jatkotyöstössä huomioitu.

Lue lisää aiheesta