Lainsäätäjän tulee korjata työaikalainsäädäntöä siten, että valtakunnalliset työmarkkinaosapuolet voivat jatkossakin sopia poikkeuksellisesta säännöllisestä työajasta, jossa viikkotyöaika voi ylittää 40 tuntia. Korjauksen välttämättömyydestä vallitsee pelastustoimessa laaja yksimielisyys.

Uusi työaikalaki tuli voimaan tämän vuoden alussa. Lain kokonaisuudistusta valmisteltiin vuodet 2017–2018 ja eduskunta hyväksyi lain vuoden 2019 alkupuolella. Valmistelutyöstä huolimatta lakiin jäi virhe, joka vaikuttaa merkittävästi pelastustoimen työaikaan.

Virhe sisältyy uuden työaikalain 34. pykälän viidenteen momenttiin. Sen mukaan työmarkkinaosapuolet – eli työntekijöiden ja työnantajan sopijajärjestöt – voivat sopia vuorokautisen työajan pituudesta, mutta eivät viikoittaisesta työajasta. Ratkaisevaa oli yksittäisen sanan, ”vuorokautisen”, ilmestyminen momentin tekstiin.

Edeltävä, vuodesta 1996 voimassa ollut työaikalaki mahdollisti työmarkkinaosapuolten sopimisen pelastustoimessa vakiintuneesti käytetystä työajasta, jossa keskimääräinen viikkotyöaika on 42 tuntia ja työ järjestetty 24 tunnin työvuoroiksi (24/42-työaikamalli, vuorokausityö).

– Lainsäätäjälle on sattunut selkeä sisältövirhe. Lakitekstin ja lain perustelujen välillä on ristiriita. Lain perusteluissa todetaan, että lakia ei ole ollut tarkoitus muuttaa tältä osin, vaan edelleen työmarkkinaosapuolet voisivat sopia poikkeuksellisesta säännöllisestä työajasta sekä vuorokautisen että viikoittaisen työajan osalta, edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola SPALista toteaa.

Vuoden 2018 kunta-alan virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa Teknisten sopimukseen (TS-18) tuotiin uusi liite 8, joka toi pelastustoimen työaikavaihtoehdoksi 24/42-työaikamallin. Liite 8:n mukainen työaika otettiin käyttöön onnistuneesti useissa pelastuslaitoksissa. Uusi työaikalaki ei kuitenkaan enää mahdollista vastaavaa sopimusta.

Uuden työaikalain myötä aluehallintovirasto on päivittänyt linjaansa pelastuslaitosten hakemiin työajan poikkeuslupiin, nähdään SPALissa. Aluehallintovirasto ei kevään jälkeen ole tiettävästi myöntänyt pelastustoimeen ja ensihoitoon perinteisiä 24/42-työaikamallin lupia.

Lain korjaamisesta on keskusteltu useaan otteeseen

SPAL on ollut aktiivisesti yhteydessä työ- ja elinkeinoministeriöön (TEM) lakitekstin palauttamiseksi 2019 voimassa ollutta lakia vastaavaksi. SPAL tunnisti virheen jo 2017, kun se antoi lausunnon työaikalain valmistelutyöhön.

SPALin Jaakkolan mukaan ministeriön suhtautuminen asiaan on ollut ymmärtävää ja positiivista. Asiasta on neuvoteltu useasti myös kunta-alan Teknisten sopimuksen työryhmässä.

Työntekijöitä edustavista neuvottelujärjestöistä Sote (SPAL), Juko sekä Kuntatyönantajat KT toimittivat TEMiin yhteisen kannanoton työaikalain muuttamisen puolesta.

SPALille lain korjaus on tärkeää, sillä SPALin jäsenistä enemmistö pitää pelastustoimen 42/24-tunnin työaikaa parhaana työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen kannalta.

– Kun laissa on näin selkeästi osoitettu virhe, jonka pelastusala yhdessä haluaa korjata, on ainoa vaihtoehto ottaa lakitekstin korjaus työn alle, SPALin johtaja Kim Nikula painottaa.

Työaikalain muutoksen tarpeellisuuden tunnistaa myös pelastuslaitosten kumppanuusverkoston puheenjohtaja, Satakunnan pelastusjohtaja Pekka Tähtinen.

– Lakia voi tulkita niin, ettei poikkeusluvallakaan olisi mahdollisuus teetättää 42 viikkotuntia. Tämä tarkoittaa, että vuorokautinen työaika pelastustoimen työaikamallina tulee kyseenalaiseksi. Järjestelyt hankaloituvat, eikä vuorokausityö ole yhtä mielekäs työaika kuin on ollut, pelastusjohtaja Tähtinen kuvailee.

– Toivon todella, että työaikalakia muutettaisiin, jotta nykyinen työaikamalli olisi laajasti käytettävissä myös jatkossa, Tähtinen jatkaa.

Työnantajakeskusjärjestö KT Kuntatyönantajat katsoo myös, että työaikalain muutos on tarpeellinen.

– Laki tulisi saattaa siihen muotoonsa missä se oli ennen 1.1.2020, eli olisi taas mahdollista työehtosopimuksin sopia viikkotyöajasta ja myöskin yli 40 viikkotyötuntia ylittävästä työajasta. Vaikuttaisi siltä, että työaikalain muutos ei ole ollut harkittu, vaan päin vastoin olisi jonkinlainen vahinko, toteaa KT:n neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas.

Uudella työaikalailla on vaikutusta työaikamalleihin, joita pelastustoimen ja siihen kytkeytyneen ensihoidon aika ajoin tehtävässä työssä on mahdollista käyttää, Henrika Nybondas-Kangas kiteyttää.

– Työehtosopimisen lisäksi vaikutusta on ollut aluehallintoviraston poikkeuslupakäytäntöihin. Niissäkin vaikuttaisi olevan käytännössä tulkinta, ettei 24/42-työaikaan anneta jatkossa poikkeuslupia.

Arkistokuva: Lehtikuva.

Lue lisää aiheesta