Työkykyä tuetaan työpaikoilla laajalla ja tiiviillä yhteistyöllä sekä luottamuksen kulttuurilla. Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen työkyvyn ja työuran muutoksiin ovat toimivien työkykyä edistävien toimintamallien ytimessä.

Työuran eri vaiheissa olevien työntekijöiden työkykyä tukevia käytäntöjä on selvitetty Työterveyslaitoksen ja Ilmarisen haastattelututkimuksessa, joka toteutettiin helmi–huhtikuussa 2020. Tutkimukseen osallistui viisi Ilmarisen asiakasyritystä, joissa on tehty paljon töitä työkyvyn ylläpitämiseksi työuran eri vaiheissa. Niissä myös tuetaan työntekijöiden itseohjautuvuutta ja oman työuran hallintaa.

Työntekijöiden työkykyä halutaan tukea ennaltaehkäisevästi, sillä panostus siihen näkyy sairauspoissaolojen vähenemisenä ja tekemättömän työn kustannusten laskuna. Kun työntekijät otetaan mukaan työuransa suunnitteluun, vahvistetaan heidän omaa motivaatiotaan työhön ja työuraan liittyviin tavoitteisiin. Tämä edistää työssä jaksamista ja jatkamista. Siksi myös työnantaja hyötyy työurajohtamisesta.

Toimiva työkykyjohtaminen perustuu välittävään kulttuuriin

Haastattelututkimuksessa tutkittujen yritysten toimintamalleissa korostuivat ennaltaehkäisyn näkökulma ja varhainen puuttuminen työkyvyn ja työuran muutoksiin, kertoo Työterveyslaitoksen vanhempi konsultti Nina Olin.

– Työpaikoilla on huomioitu toimintakulttuurin merkitys. Välittävää, turvallista ja luottamuksellista kulttuuria rakennetaan vahvistamalla valmentavaa johtamista ja työntekijöiden itseohjautuvuutta oman työuransa hallinnassa, Olin toteaa.

Työkyvyn tukeminen vaatii tiivistä ja laajaa yhteistyötä sekä johdon sitoutumista asiaan. Yhteistyöhön tarvitaan mukaan niin henkilöstöhallinto, työterveyshuolto, esimiehet kuin työntekijätkin. Kun organisaatiossa tehdään laajasti yhteistyötä, pystytään luomaan kulttuuria, joka tukee ennaltaehkäisevää toimintaa työpaikalla.

Työkykyasiat on helpompi ottaa puheeksi, kun työpaikalla tunnistetaan työuran eri vaiheet ja suhtaudutaan myönteisesti erilaisiin työkyvyn tuen muotoihin. Toimiva työkykyjohtaminen perustuu turvalliseen ja välittävään kulttuuriin.

Erilaista tukea työuran eri vaiheissa

Työurajohtaminen on sitä, että työntekijöiden yksilölliset elämäntilanteet, vahvuudet ja uran eri vaiheet huomioidaan työssä. Työurajohtaminen painottaa työntekijöiden aktiivisuutta omien urasuunnitelmien tekemisessä ja toteuttamisessa. Työpaikalla eri uravaiheissa olevia ryhmiä ovat esimerkiksi nuoret työntekijät, ikääntyvät ja perhevapaalta palaajat.

– Työuran eri vaiheiden tueksi luodut toimintamallit eivät paranna ainoastaan työn sujuvuutta, vaan parhaimmillaan ne kohentavat myös työyhteisön ilmapiiriä ja organisaatiokulttuuria, sanoo johtaja Salla Toppinen-Tanner Työterveyslaitoksesta.

Tutkituissa Ilmarisen asiakasyrityksissä tuettiin esimerkiksi nuorten työelämään kiinnittymistä perehdytyssuunnitelmilla, mentoroinnilla sekä säännöllisillä palautekeskusteluilla esimiehen kanssa. Ruuhkavuosissa elävien työn ja muun elämän yhteensovittamisen haasteisiin tarjottiin muun muassa etätyömahdollisuuksia ja työaikajoustoja.

Tutkimuksessa esiin nousivat myös mielenterveyteen ja työuupumukseen liittyvät asiat. Näihin on pyritty löytämään matalan kynnyksen hoitopolkuja, jotta haasteisiin osattaisiin vastata mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Lisää tietoa: Työterveyslaitos on koonnut työurajohtamisen työkalut Työurajohtamisen työkalupakkiin.

Lue lisää aiheesta