Työpaikoilla tarvitaan toimia työurien pidentämiseksi sekä työhyvinvoinnin ja työkyvyn parantamiseksi, sillä mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet lisääntyvät huolestuttavasti. Esimies voi parantaa hyvinvointia työntekijöiden voimavaroja vahvistamalla.

Työntekijöiden voimavaroja lisätään tukemalla työn imua, osaamista, pystyvyyden tunnetta ja mahdollisuuksia palautumiseen. Lisäksi hyvinvointia lisääviä voimavaroja vahvistetaan huomioimalla työntekijöiden työuran vaihe ja elämäntilanne.

1. Tue pystyvyyden tunnetta

Pystyvyyden tunne tarkoittaa uskoa onnistumiseen tietyssä tilanteessa ja tehtävässä. Se kasvaa osaamisesta ja onnistumisista, ja sitä tuetaan palautteella ja oppimalla muiden onnistumisista. Pystyvyyden tunnetta voivat horjuttaa esimerkiksi työntekijän tekemä virhe tai osaamiseen nähden liian vaativa tehtävä ja siitä saatu kriittinen palaute.

Hyvä keskusteluyhteys mahdollistaa sen, että esimiehenä olet tietoinen alaistesi pystyvyyden tunteeseen vaikuttavista tilanteista. Tue pystyvyyden tunnetta erityisesti epäonnistumisten jälkeen.

Osaaminen on keskeistä pystyvyyden tunteen kannalta. Yksi tehtäväsi esimiehenä on varmistaa, että työntekijöiden osaaminen ja työtehtävän vaatimukset vastaavat toisiaan.

2. Mahdollista palautuminen

Työaikakäytäntöjen tulee mahdollistaa työntekijöiden palautuminen. Esimiehenä olet organisaatiossasi käytössä olevien työaikakäytäntöjen, työn tavoitteiden saavuttamisen sekä työntekijöiden yksilöllisten tilanteiden ja tarpeiden rajapinnalla.

Seuraa, kertyykö alaisillesi ylitöitä. Keskustele kunkin alaisesi kanssa säännöllisesti heidän työaikoihinsa ja palautumiseensa liittyvistä ajatuksistaan ja tarpeistaan esimerkiksi kehityskeskustelun yhteydessä. Pohtikaa mahdollisuuksia työaikajoustojen käyttöön, palautumisen edistämiseen ja ajanhallintaan työn sujuvuuden, työterveyden sekä työn ja muun elämän yhteensovittamisen näkökulmista.

3. Tue työuran hallintaa ja osaamista

Työuran ja elämän eri vaiheissa ihmisillä on erilaisia vahvuuksia ja odotuksia työlle, ja myös erilaista tuen tarvetta. Kun esimiehenä olet kiinnostunut alaistesi yksilöllisistä tilanteista, sinulla on mahdollista tarjota heille oikeanlaista tukea ja löytää parhaiten toimivia ratkaisuja. Näin voit löytää myös heidän motivaationsa, innostuksen ja voimavarojen lähteitä.

Useimmat työntekijät haluavat vaikuttaa omaan työuraansa ja ovat motivoituneita löytämään ratkaisuja, jotka sopivat omaan tilanteeseen ja edistävät hyvää työssä suoriutumista. Toimivat ratkaisut ovat sekä työntekijän että työnantajan etu.

Esimiehenä voit ottaa työuraan ja elämäntilanteeseen liittyviä kysymyksiä puheeksi kunkin työntekijän kanssa esimerkiksi kehityskeskustelussa. Lisäksi voit osoittaa kiinnostustasi ja keskustella työntekijöiden kanssa kahden kesken työn lomassa työn sisällöistä, työssä jaksamisesta, osaamisesta ja motivaatiosta.

4. Vahvista työn imua

Työn imu on tarmokkuutta, omistautumista ja uppoutumista. Se syntyy sekä hyvän johtamisen seurauksena että työntekijöiden toiminnasta, kuten työn tuunauksesta.

Työn voimavaroja vahvistamalla on mahdollista luoda maaperää työn imulle. Esimiehenä voit herättää keskustelua siitä, mitkä asiat työntekijät kokevat työn voimavaroiksi ja miten näitä on mahdollista vahvistaa. Pystyt parhaiten vahvistamaan hyvinvointia, kun tunnet alaistesi ajatuksia ja voimavarojen lähteitä.

Lähde: Hyvän mielen työpaikka -sivusto

 

Esimiesten Hyvän mielen työpaikka -työkalupakki

Työterveyslaitos on tuottanut Hyvän mielen työpaikka -sivuston kaikkien esimiesten käyttöön. Sivusto esittelee keinoja vahvistaa mielenterveyttä johtamisella, tunnistaa mielenterveyden riskejä, käsitellä haastavia tilanteita työpaikalla ja tukea työntekijöitä.

Materiaali on osa sosiaali- ja terveysministeriön Hyvän mielen työpaikka -hanketta. Sivusto löytyy osoitteesta www.ttl.fi/hyvanmielentyopaikka

Lue lisää aiheesta