Piakkoin annettava hallituksen esitys pelastustoimen järjestämislaista on ollut etukäteen tarkastettavana lainsäädännön arviointineuvostossa.

Arviointineuvosto on löytänyt sisäministeriön valmistelemasta pelastustoimen järjestämislain luonnoksesta useita puutteita, jotka liittyvät lain vaikutusten arviointiin.

Pelastustoimen uudistuksen keskeiset tavoitteet ovat toiminnan tehostaminen sekä palvelujen saatavuuden ja laadun parantaminen. Arviointineuvosto katsoo, että lakiesityksestä tulisi käydä tarkemmin ilmi, miksi juuri siinä esitetyt sisältämät toimenpiteet olisivat paras keino saavuttaa tavoitteet.

Lakiesityksestä tulisi esimerkiksi käydä tarkemmat perustelut siitä, miksi pelastustoimi kannattaisi organisoida 18 maakunnalle. Tätä tulisi arviointineuvoston mukaan perustella ”vaihtoehtoisten lähestymistapojen vertailun avulla”.

Esityksessä tulisi myös kuvata sitä, miten uudistus muuttaisi pelastustoimen laatua ja saatavuutta kansalaisten näkökulmasta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Lain taloudelliset vaikutukset tulisi esitellä vaikutuksina kotitalouksiin, yrityksiin sekä kuntien ja valtion talouteen.

– Esitysluonnoksella voi olla yritysvaikutuksia esimerkiksi ensihoitoyrityksille sekä mahdollisesti pelastuslaitosten kaluston ja muiden palvelujen myyjille/tuottajille, neuvosto mainitsee.

Arviointineuvosto kiinnittää huomiota siihenkin, että pelastustoimen uudistuksella tavoiteltavat suorat säästöt perustuvat ”ilmeisesti ministeriön omiin laskelmiin”, ei ulkoisiin lähteisiin. Se mihin arvio uudistuksen jälkeisestä menojen 0,9 prosentin keskimääräisestä vuosikasvusta perustuu, tulisi kuvata tarkemmin.

Lakiesityksessä ei sisäministeriön mukaan olisi merkittäviä vaikutuksia pelastusviranomaisten toimintaan. Arviointineuvosto kuitenkin katsoo, että viranomaisvaikutuksista tulisi esittää ”vähintään suuntaa antavat arviot viranomaisten työmäärään ja henkilöstön asemaan”.

Lainsäädännön arviointineuvosto on joulukuussa 2015 valtioneuvoston kanslian yhteyteen perustettu neuvosto, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista. Toiminnan tavoitteena on kehittää lainvalmistelun laatua.

Arviointineuvosto sai pelastustoimen järjestämislain luonnoksen arvioitavakseen 6. helmikuuta ja julkisti palautteensa 20. helmikuuta. Se suosittelee, että esitysluonnoksen puutteet korjataan ennen hallituksen esityksen antamista.

Lue lisää aiheesta