Helsingin hovioikeus antoi toukokuussa merkittävät ennakkoluonteiset tuomiot työn samanarvoisuudesta ja tasapuolisesta palkkauksesta.

Oikeus katsoi Espoon ja Helsingin kaupunkien menetelleen tasapuolisen kohtelun velvoitteen vastaisesti maksaessaan perustason ensihoitotehtäviä tehneille palomiehille alempaa tehtäväkohtaista palkkaa kuin perustason ensihoitajille. Oikeuden mukaan palomiehet tekivät samanarvoista työtä kuin perustason ensihoitajat.

Espoo ja Helsinki eivät esittäneet hyväksyttävää syytä palkkaerolle.

Palomiesliiton mukaan hovioikeuden päätös merkitsee sitä, että palomiesten tehtäväkohtaiset palkat on arvioitava uudelleen.

Kanteet asioissa nostaneiden Länsi-Uudenmaan ja Helsingin pelastuslaitosten palomiesten hälytystehtävistä määrällisesti suurin osa oli ensihoitotehtäviä. Ensihoitotehtävien osuus työajasta vaihteli, mutta suurimmillaan se oli alle 50 prosenttia.

Eri virka- ja työehtosopimuksilla ei ollut merkitystä

Palomiehen ja perustason ensihoitajan töiden samanarvoisuutta arvioitaessa on hovioikeuden mukaan olennaista töiden sisällön arviointi.

Palomiehiin sovelletaan eri virka- ja työehtosopimusta (Teknisten sopimus) kuin perustason ensihoitajiin (KVTES). Tämä ei kuitenkaan oikeuden mukaan tehnyt töiden samanarvoisuuden arviointia vertailukelvottomaksi.

Ratkaisevaa merkitystä ei ollut myöskään tehtäväsidonnaisuudella eli hälytysfrekvenssillä tai sillä, miten suuri osa työajasta sisälsi ensihoitotehtäviä, koska tehtävien vertailuarviointi suoritetaan kokonaisuutena.

Niin ikään vertailukelvottomuutta ei aiheutunut siitä, että pelastustoimessa ja ensihoidossa sovelletaan eri lainsäädäntöä.

Palomiehen hallittava kaksi tehtävää

Perustason ensihoitotehtävien ja niiden määrän lisäksi hovioikeus otti arvioinnissa huomioon sen, että palomiehen oli osattava toimia perustason ensihoitotehtävien lisäksi pelastajan tehtävässä eli kaikissa tilanteissa tulipaloista onnettomuuksiin ja ympäristövahinkojen torjuntaan. Näin ollen palomiehen tuli hallita kaksi tehtävää.

Ratkaisussaan hovioikeus totesikin, että palomiesten laajempi ja monipuolisempi käytettävyys pelastuslaitoksella osoitti, että palomies oli työnantajalle tässä suhteessa merkittävämpi ja arvokkaampi kuin perustason ensihoitaja.

Samanarvoisesta työstä maksettava samanlaista palkkaa

Hovioikeuden päätöksen seurauksena työnantajien tulee arvioida palomiesten tehtäväkohtaiset palkat uudelleen, todetaan Palomiesliitosta. Vaativuudeltaan samasta tai samanarvoisesta työstä on maksettava samanlaista palkkaa.

Palomiesten palkkojen tasapuolista kohtelua arvioitaessa vertailu tulee hovioikeuden päätöksen mukaan tehdä tehtäväkohtaisen palkan perusteella, ei kokonaispalkkaa koskevien tietojen perusteella.

Tehtäväkohtainen palkka määrittyy tehtävän vaativuuden mukaan. Kokonaisansiotasoon vaikuttavat tehtäväkohtaisen palkan lisäksi muut palkanosat ja esimerkiksi työaikakorvaukset.

Merkittävä päätös tasapuolisesta palkkauksesta

Palomiesliiton jäsenten asiaa oikeudessa ajanut varatuomari Jari Kailiala Asianajotoimisto Kailiala & Palo Oy:stä toteaa, että hovioikeuden tuomiolla on työmarkkinoilla merkitystä ja kiinnostusta.

– Tämä on ensimmäinen hovioikeustason ratkaisu, jossa arvioidaan tasapuolista kohtelua palkkauksessa tilanteessa, jossa on kyse työntekijöistä, jotka kuuluvat eri ammattiryhmiin ja joiden työhön sovelletaan eri työehtosopimuksia. Aikaisemmat oikeuskäytännön ratkaisut ovat koskeneet samaa työtä tekeviä tai saman työehtosopimuksen piirin kuuluvia työntekijöitä, Kailiala sanoo.

Vaikka tuomioiden perusteella voidaan vertailu tehdä eri ammattien ja eri työehtosopimusten piiriin kuuluvien töiden välillä, niin töiden samanarvoisuutta tulee arvioida kokonaisuutena ja tapauskohtaisesti huomioiden työn sisältö, luonne ja sen laatu.

Tässä palomiesten tapauksessa arvioinnissa kiinnitettiin huomiota myös päätöksenteon itsenäisyyteen, työn edellyttämään yhteistyökykyyn sekä työntekijän käytettävyyteen työnantajan näkökulmasta.

Kun hovioikeus katsoi, että työt ovat samanarvoisia, niin työnantajan olisi tullut esittää hyväksyttävä syy alemman tehtäväkohtaisen palkan maksamiselle. Oikeus totesi, että hyväksyttävää syytä ei ole esitetty.

Prosessi luultavasti jatkuu

Palkkoja koskeva Palomiesliiton jäsenten oikeusprosessi käynnistyi kaksi vuotta sitten.

Käräjäoikeuksiin vietiin 17 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja 22 Helsingin pelastuslaitoksen palomiehen ja ylipalomiehen kanteet. Oikeudet hylkäsivät välituomioissaan kanteet, jonka jälkeen tuomioista valitettiin hovioikeuteen.

Hovioikeus palautti asiat käräjäoikeuksiin, jotka päättävät kaupunkien vahingonkorvausvelvollisuudesta ja sen määrästä sekä oikeudenkäyntikuluista. Espoon osalta jää voimaan käräjäoikeuden aikaisemmin tuomitsema osittainen oikeudenkäyntikulukorvaus oikeudenkäynnin pitkittymisestä.

Voidaan olettaa, että kaupungit hakevat tuomioihin muutosta korkeimmalta oikeudelta. Jos näin tapahtuu ja korkein oikeus myöntää valitusluvan, niin on hyvin mahdollista, että kestää useita vuosia, ennen kuin asiassa saadaan kaikilta osin lainvoimaiset tuomiot.

Vastaava oikeudenkäynti palomiesten tasapuolisesta palkkauksesta on parhaillaan vireillä myös Itä-Suomen hovioikeudessa.


Kuva: Istock.com/alfexe

Lue lisää aiheesta