Eduskunnalta odotetaan päätöstä sote- ja pelastustoimen uudistuksesta kevätistuntokauden aikana. Uudistusta käsiteltiin sisäministeriön ja Palopäällystöliiton webinaarissa 8. kesäkuuta.

Pelastustoimessa on käynnissä kaksi uudistusta, joista toinen kohdistuu hallintoon, toinen sisältöön.

Hallintouudistus on toteutumassa sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen uudistuksessa — jos eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen.

Hallintouudistuksessa pelastustoimi siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueen järjestämäksi toiminnaksi. Lisäksi palveluja järjestää Helsingin kaupunki. Lakisääteisten palvelujen rahoitus tulee valtion talousarviosta.

Siirtyminen hyvinvointialueisiin ei ole pelastustoimelle niin suuri muutos kuin sosiaali- ja terveystoimelle, sillä pelastustoimi on toiminut alueellisesti jo vuodesta 2004 alkaen.

— Pääosin alueet säilyvät samoina. Pohjois-Pohjanmaa ja Keski-Uusimaa ovat alueita, joilla muutokset ovat isoimmat, kertoo pelastusneuvos Janne Koivukoski sisäministeriöstä.

Pelastustoimen sisällöllistä kehittämistä on vireillä suorituskykyhankkeessa ja 19 alueellisessa kehittämishankkeessa. Pelastustoimessa on myös meneillään useita suuria lainsäädäntöhankkeita.

Henkilöstöryhmiin pelastustoimen henkilöstön edustajia

Hyvinvointialueelle siirtyvät pelastustoimen tehtävät, henkilöstö, kalusto ja sopimukset. Pelastustoimen nykyiset organisaatiot eivät siirry hyvinvointialueille.

— Hyvinvointialue perustaa oman organisaationsa eli toimielimet ja viranhaltijaorganisaatiot, kertoo hallitusneuvos Ilpo Helismaa sisäministeriöstä.

Hyvinvointialueella tulee olla pelastuslaitos, joka tuottaa pelastuslain mukaiset palvelut. Lisäksi pelastuslaitos voi tuottaa ensihoitopalveluita erillisen hyvinvointialueen työnjakoa koskevan päätöksen perusteella.

Henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueille tapahtuu liikkeenluovutuksen periaatteella. Henkilöstön asemaan ei uudistuksen johdosta ole odotettavissa 1.1.2023 merkittäviä muutoksia, ellei aluevaltuusto päätä toisin, sisäministeriöstä todetaan. Henkilöstön toimipaikat ja tehtävät säilyvät pääosin ennallaan. Palkanmaksajaksi vaihtuu hyvinvointialue.

Hyvinvointialueet päättävät itse, miten ne organisoivat varsinaisen valmistelutyön eduskunnan päätöksen jälkeen. Henkilöstön kannalta tärkeitä asioita tullaan käsittelemään henkilöstöryhmissä. Sisäministeriö on tehnyt esimerkkimallin, jossa henkilöstöryhmään nimettäisiin pelastuslaitokselta työnantajan edustaja sekä päätoimisen ja sivutoimisen henkilöstön edustajat.

Alueellinen valmistelu vauhtiin eduskunnan päätöksen jälkeen

Hyvinvointialueiden alueellinen esivalmistelu on edennyt vaihtelevaan tahtiin sosiaali- ja terveystoimessa ja pelastustoimessa. Osa alueista on valmistelussa pitkällä, osa alueista odottaa lakien voimaantuloa.

Sisäministeriö on valmistellut myös esityksen pelastustoimen hallintomallista hyvinvointialueilla.

— Malli korostaa toimialojen rinnakkaisuutta ja sitä, että pelastustoimella olisi hyvä olla monijäseninen toimielin päätöksentekoa varten. Onko se jaosto, lautakunta tai joku muu, on alueiden päätettävissä oleva asia, kertoo projektipäällikkö Markus Viitaniemi sisäministeriöstä.

Alueilla on syytä varmistaa, että päätoimisen ja sivutoimisen henkilöstön edustajat ovat mukana hyvinvointialueiden valmistelutyössä.

Kuva: Lehtikuva, Sami Perttilä


Sote- ja pelastustoimen uudistuksen suunniteltu aikataulu

Eduskunnan odotetaan tekevän päätöksen hallituksen esittämästä sote- ja pelastustoimen uudistuksesta kevätistuntokauden aikana. Valmistelun tavoitteena on, että lait uudistuksen voimaanpanosta ja hyvinvointialueiden perustamisesta tulevat voimaan 1. heinäkuuta.

Jos eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen, edessä on muun muassa seuraavia vaiheita:

  • Hyvinvointialueita valmisteleva väliaikaishallinto käynnistyy viimeistään syyskuussa.
  • Hyvinvointialuevaalit järjestetään alkuvuonna 2022. Aluevaltuustot aloittavat toimintansa maaliskuussa 2022.
  • Työnantaja ja työntekijöiden edustajat toteuttavat henkilöstön siirtoa koskevan yhteistoimintamenettelyn keväällä 2022.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1. tammikuuta 2023.


SPALin kannanottoja sote- ja pelastustoimen uudistuksesta

Lue lisää aiheesta