Maakunnan painopistepaloasemille tarvitaan palomiehiä välittömään lähtövalmiuteen, kun vakinaisen henkilöstön ja sopimushenkilöstön varallaolosta luovutaan vaiheittain ja pelastuslaitoksen toimintavalmiutta kehitetään.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos varautuu palkkaamaan uusia palomiehiä 22 henkilötyövuoden edestä. Lisäys on merkittävä, sillä tällä hetkellä päätoimisen pelastushenkilöstön koko on 145 henkilötyövuotta. Uudet palomiehet sijoittuvat Kiteelle, Ilomantsiin, Nurmekseen, Heinävedelle ja Joensuun Niinivaaralle.

Pelastuslaitos-liikelaitos on Pohjois-Karjalassa osa Siun sote -kuntayhtymää. Siun soten valtuusto hyväksyi pelastustoimen uuden palvelutasopäätöksen vuosille 2021–2024 lokakuun alussa.

Henkilöstömäärän lisäys mahdollistuu lisärahoituksella, joka saadaan pelastustoimen kuntamaksuosuuksien nostamisesta. Kuntien maksuosuus nousee ensi vuonna 9,6 prosenttia ja seuraavana vuonna 6,2 prosenttia.

Varallaolosta luovutaan vaiheittain

Pohjois-Karjalan pelastustoimen uudessa palvelutasopäätöksessä esitetään, että varallaolosta luovutaan pelastuslaitoksessa vaiheittain siten, että tulevan palvelutasopäätöskauden aikana varallaoloa vähennetään ja sen laatua muutetaan.

Varallaolojärjestelmän muutoksia esitetään kompensoitavaksi muilla valmiuden tuottamisen tavoilla. Keskeisenä toimenpiteenä on päätoimisen pelastushenkilöstön lisääminen painopistepaloasemille välittömään lähtövalmiuteen. Päätoiminen henkilöstö tulee lähtökohtaisesti tekemään 24 tunnin työvuoroja, työajan poikkeusluvan puitteissa. Lisäksi painopistepaloasemilta tuotettaisiin jatkossa alueellinen ryhmänjohtajapäivystys.

Lisäksi pelastuslaitos lisää henkilöstölle kannustumia osallistua hälytystehtäville vapaa-ajalta. Pelastuslaitoksella nähdään, että etenkin harvaan asutuille alueille kaivataan lisää sekä päätoimista että sivutoimista pelastushenkilöstöä. Käytännössä osallistumisesta vapaa-ajalta maksetaan nykyistä parempi korvaus.

Jatkossa ensisijainen välittömän toimintavalmiuden toteuttamismuoto on keskuspaloasemalla ja painopistepaloasemilla ylläpidettävä ympärivuorokautinen päivystys, moniammatilliset pelastaja-ensihoitajatyöparista muodostuvat yksiköt sekä vapaalta hälytettävä pää- ja sivutoiminen henkilöstö.

Toissijainen toimintavalmiutta tukeva toteuttamismuoto on peruspaloasemille toistaiseksi jäävä yhden henkilön varallaolo, jolla varmistetaan henkilöstön saatavuutta tarvittaessa edellä mainittua laajemmin. Toimintavalmiusvaatimusta varallaolosta kevennetään 15 minuutin lähtöaikavaatimuksesta 30 minuutin lähtöaikavaatimukseen.

Virat täytetään portaittain palvelutasokauden aikana

Uusia miehistö- ja alipäällystövirkoja on suunnitteilla perustaa 22 kappaletta. Lisäksi osa päivävuorossa olevasta henkilöstöstä siirtyy mukaan vuorokiertoon Kiteen, Nurmeksen ja Ilomantsin paloasemilla. Lisäksi Heinävedelle perustetaan moniammatillinen hybridiyksikkö, johon rekrytoidaan myös uusia pelastajia olemassa olevien ensihoitajien työpariksi.

– Olemme varautuneet siihen, että kaikkia virkoja ei saada kerralla täytettyä. Siksi rekrytointi on tarkoitus tehdä portaittain palvelutasokauden aikana. Meillä on vahva usko siihen, että virat saadaan täytettyä, pelastusjohtaja Markus Viitaniemi sanoo.

– Alustavaa kiinnostusta virkoja kohtaan on ollut sekä pelastuslaitoksen sisältä että ulkopuolelta. Toivomme toki, että päteviä hakijoita löytyy ja kaikki uudet virat saadaan täytettyä.

Joensuuhun perustetaan erikoispaloasema

Joensuun Niinivaaran kaupunginosaan esitetään perustettavaksi erikoispaloasema, jolle sijoitettaisiin vaativaan pelastustoimintaan pystyvää henkilöstöä ja kevyttä nopeasti liikkuvaa kalustoa. Aseman resurssia käytettäisiin nykyistä laajemmin koko maakunnan alueella tukemaan pelastusyksiköiden toimintaa sekä vaativan pelastustoiminnan tarpeisiin.

Niinivaaran paloasemalle suunnitellaan perustettavan kahdeksan uutta miehistö- ja alipäällystövirkaa, jolloin suunnitelmallinen vuorovahvuus olisi 1+1. Lisäksi Niinivaaraan siirtyy yksi ensihoitoyksikkö Joensuun pääpaloaseman vahvuudesta.

Niinivaaran paloaseman lisäksi palvelutasopäätöskaudella toteutetaan paloasemahanke Nurmekseen uudella moduulipaloasemakonseptilla. Outokummun, Enon ja Heinäveden paloasemien osalta selvitetään peruskorjaus- tai uudisrakennuskustannukset.

Kunnat osallistuvat toimintavalmiuden kehittämisen kustannuksiin

Ensi vuonna Pohjois-Karjalan kuntien pelastustoimen maksuosuus ovat yhteensä noin 85 euroa asukasta kohden, kun luku tänä vuonna on noin 77 euroa.

– Toimintavalmiusmuutokset vaativat kunnilta lisärahoitusta ja pelastustoimen kuntamaksuosuuksien nostamista noin 1,4 miljoonaa euroa nykyisestä tasosta. On erittäin hieno asia, että kunnat näkivät tämän toiminnallisen muutoksen tärkeänä ja olivat valmiita osallistumaan muutoksen kustannuksiin, sanoo pelastusjohtaja Viitaniemi.

Lisärahoituksella luodaan myös nykyistä tukevampi pohja pelastustoimen tulevalle rahoitukselle, korostaa Viitaniemi: kun pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy sote-uudistuksessa hyvinvointialueille ja valtion rahoituksen piiriin vuonna 2023, pelastustoimen kokonaisrahoitustarpeen laskennassa huomioidaan vuosien 2021–2022 rahoitustaso.

– Kiitokset Pohjois-Karjalan kunnille ja Siun soten päättäjille siitä, että he arvostavat turvallisuutta ja pelastustoimen lähipalveluita. Isot kiitokset pitää lähettää myös pelastuslaitoksen henkilöstön edustajille hyvästä ja tukevaisuuteen katsovasta yhteistyöstä palvelutasoprosessin yhteydessä.

Päätoimisen henkilöstön edustajat ja sopimuspalokuntalaisten edustaja ovat olleet mukana valmistelutyössä, vahvistaa Pohjois-Karjalan pelastushenkilöstön luottamusmies Jorma Hämäläinen:

– Olemme hyvässä yhteisymmärryksessä hakeneet suuntaviivoja tulevaisuuteen. Pelastusjohtajalle on syytä antaa tunnustusta siitä, että asiat ovat edenneet. Hänen ansiostaan kuntapäättäjät ymmärtävät, että uusia keinoja tarvitaan, jotta lähtövalmius säilytetään, Hämäläinen sanoo.

Edessä vielä useita tärkeitä päätöksiä

Pohjois-Karjalaan esitetty pelastustoimen palvelutason kehittäminen edellyttää vielä Siun soten kuntayhtymän henkilöstöjaoston käsittelyä uusien virkojen perustamisen osalta sekä yhteistoimintamenettelyä henkilöstön kanssa mahdollisten tehtäväkuva- ja asemapaikkamuutosten vuoksi. Myös kuntayhtymän vuoden 2021 talousarvion käsittely on ratkaisevassa asemassa, jotta suunnitelmaa voidaan ryhtyä toteuttamaan. Niinivaaran paloaseman osalta pelastuslaitoksella odotetaan varsinaista rakentamispäätöstä Joensuun kaupungilta.

Kuvassa ensihoidon ja pelastuksen yhteinen koulutuspäivä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella 9. lokakuuta. Kuva: Pohjois-Karjalan pelastuslaitos.

Lue lisää aiheesta