Pelastuslaitoksissa valitaan tänä syksynä työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Työsuojeluvaltuutettujen tehtävät ovat monipuoliset ja asema keskeinen työturvallisuuden kehittämisessä. Työsarkaa pelastuslaitoksissa vielä riittää.

Kunta-alalla ja pelastuslaitoksissa järjestetään syys–joulukuussa työsuojeluvaalit, joissa työntekijät valitsevat työpaikkansa työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetut. Vaaleissa ehdokkaaksi voi ryhtyä kuka tahansa työpaikan työntekijä.

Pelastusalalla työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamiseen varattu aika vaihtelee pelastuslaitoksittain. Osassa pelastuslaitoksissa on päätoiminen työsuojeluvaltuutettu, osassa tehtävää hoidetaan oman toimen ohessa. Heikoimmillaan tehtävän hoitamiseen ei ole varattu ollenkaan varsinaista työaikaa.

Pelastuslaitoksissa työsuojeluvaltuutettujen työtehtäviin kuuluu tyypillisesti turvallisuuskierroksia paloasemilla, työtapaturmien ja työturvallisuuspoikkeamien seurantaa ja raportointia, ristiriitatilanteiden selvittämistä, työturvallisuuteen liittyvää neuvontaa ja kehittämistä sekä erilaisiin kokouksiin, työpaikkaselvityksiin ja työsuojelutarkastuksiin osallistumista.

Osassa pelastuslaitoksista työsuojeluvaltuutettuja on työllistänyt eniten asemien sisäilmaongelmien selvittäminen, osassa työturvallisten varusteiden hankinnat työntekijöille. Myös henkilöstön ristiriidat tai epäasiallinen käyttäytyminen ovat vieneet työsuojeluvaltuutettujen työaikaa useissa pelastuslaitoksissa viime vuosina.

Oma toimintaohjelma puuttuu usealta pelastuslaitokselta

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on laadittava työpaikalle työsuojelun toimintaohjelma. Toimintaohjelma auttaa työnantajaa tehostamaan ennakoivaa työsuojelua ja kehittämään suunnitelmallisesti työoloja työpaikan omien tarpeiden mukaan.

Osalla pelastuslaitoksista ei ole omaa toimintaohjelmaa, vaan ne noudattavat laitoksen ns. isäntäorganisaation ohjelmaa. Myös ohjelman seuraamisessa on osassa pelastuslaitoksista puutteita.

Tärkeimpiä kehittämisen kohteita pelastuslaitoksissa on työsuojelukulttuuri ja työntekijöiden työhyvinvointi. Useat työsuojeluvaltuutetut korostavat, että työtä on vielä tehtävä myös turvallisten ja terveellisten työtilojen ja -menetelmien kehittämisessä, syöpävaarallisille aineille altistumisen vähentämisessä sekä sisäilmaongelmaisten paloasemien korjaamisessa tai uudelleen rakentamisessa.

Lähteet:
Kysely pelastuslaitosten työsuojeluvaltuutetuille 24.8.–31.8. Kyselyyn vastasi 10 työsuojeluvaltuutettua.
Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu www.tyosuojelu.fi

Kuva: Jarno Heinilä


Työsuojeluvaltuutetun tehtävä on edustaa työntekijöitä työsuojelussa

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan työntekijöitä työsuojelun yhteistoiminnassa. Hänen tehtäviin kuuluu perehtyä ja tarkkailla työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavia asioita työympäristössä ja ilmoittaa havaitsemistaan puutteista ja epäkohdista työnjohdolle ja työsuojelupäällikölle.

Työsuojeluvaltuutetun tulee myös perehtyä työsuojelusäännöksiin, toimia työntekijöiden edustajana suhteessa työsuojeluviranomaisiin ja osallistua työsuojelutarkastuksiin. Lisäksi hän edistää työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviä toimintatapoja työpaikalla.

Lue lisää aiheesta