Uuden virkaehtosopimuksen mukaan pelastuslaitoksissa voidaan sopia vuorokausityöstä ja aktiivityön sisällöstä.

Pelastuslaitosten operatiivista henkilöstöä koskevaan virka- ja työehtosopimukseen eli Teknisten sopimukseen (TS) on ensimmäistä kertaa tuotu vuorokautinen työaikamuoto.

Helmikuun alussa voimaan tulleen sopimuksen mukaan pelastuslaitoksilla työnantaja ja henkilöstö voivat sopia keskimäärin 42 viikkotyötunnin työaikamallista, jossa työvuoron pituus on enintään 24 tuntia.

Työvuorot suunnitellaan 24-tuntisiksi, jonka jälkeen on pääsääntöisesti vähintään 24 tunnin lepoaika. Tasoittumisjakso on vuoden pituinen.

Tähän asti pelastuslaitosten yleisimmin käyttämä vuorokausityö on edellyttänyt määräaikaisen poikkeusluvan hakemista työsuojeluviranomaiselta eli aluehallintovirastolta.

Vuorokausityö on Teknisten sopimuksen määräaikainen kokeilu: sopimusmääräys on voimassa 31.3.2020 saakka, eikä paikallista sopimusta voida solmia pidemmäksi ajaksi.

Poikkeuslupiin keskeisesti liittynyt aktiivityöajan käsite on myös sisällytetty virka- ja työehtosopimukseen. Aktiivityön sisältö sovitaan paikallisesti. Se mitä luetaan aktiivityöksi ja muuksi työpaikalla suoritettavaksi tehtäväksi, voidaan siis neuvotella ja sopia työnantajan ja henkilöstön kesken.

Aktiivityötä saa olla pääsääntöisesti keskimäärin enintään 12 tuntia 24 tunnin työvuoroissa. Pääsääntöisyys tarkoittaa, että aktiivityön määrä voi ylittää 12 tuntia yhdessä kolmasosassa työvuoroista. Tarkastelujakso on kuuden kuukauden mittainen.

Vuorokausityön malli sisältää myös määräyksiä työvuorojen pilkkomisesta ja välittömästi työvuoron jälkeen alkavasta koulutuksesta.

Työnantaja voi jakaa yhden 24 tunnin työvuoron kahdeksi tai kolmeksi työvuoroksi 12 kalenteriviikon aikana. Jaetun työvuoron pituus on vähintään kuusi tuntia.

Paikallisesti voidaan sopia 24 tunnin työvuoron jälkeen välittömästi alkavasta koulutuksesta. Koulutusvuorot on tarkoitettu ei-fyysiseen koulutukseen ja ne on merkittävä ennalta työvuoroluetteloon.

Uudet sopimusasiakirjat valmistuvat kevään aikana. Kuntatyönantaja ohjeistaa pelastuslaitoksia yleiskirjeellä. Palomiesliitto järjestää jäsenilleen KVTES/TS-infoja, jossa avataan sopimuksen sisältöä.

 

Lisää aiheesta huhtikuussa ilmestyvässä Pelastusalan ammattilaisessa.

Tietoa pelastuslaitoksilla järjestettävistä KVTES/TS-infoista Palomiesliiton sivulla.

Kuva: iStock.com/TCassidy

Lue lisää aiheesta