Työterveyslaitoksen FirstFit-hankkeessa on luotu ensihoitajille fyysisen toimintakyvyn testausmenetelmän perusta.

Testistön pilottimittaukset toteutettiin Itä-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan ja Pirkanmaan pelastuslaitoksissa.

FirstFit-hanke on ainutlaatuinen, sillä ensihoitajilta on puuttunut yhtenäinen fyysisen toimintakyvyn arviointi-, palautteenanto- ja seurantamalli. Ensihoitotehtävissä työskentelevän palomiehen toimintakykyä arvioidaan pelastustyön vaatimuksista johdetulla FireFit-indeksillä.

Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija ja hankkeen projektipäällikkö Anne Punakallio kertoo, että hankkeessa kehitetään ensihoitajille fyysisen toimintakyvyn arviointi-, palautteenanto- ja seurantamenetelmää, joka lähtee työn vaatimuksista ja motivoi ensihoitajaa huolehtimaan toimintakyvystään. Pilottimittaukset saatiin valmiiksi kesäkuussa.

– Testistön kehittämisen perustaksi koottiin ensin aikaisempia tutkimus- ja kokemustietoja ensihoitotyön fyysisistä kuormitustekijöistä ja ensihoitajien kuormittuneisuudesta. Lisäksi kartoitettiin fyysisen toimintakyvyn arvioinnin ja edistämisen olemassa olevat käytännöt, Punakallio kertoo.

– Tietoja täydennettiin ensihoitajien verenkiertoelimistön ja lihasten kuormituksen, kuormittuneisuuden ja palautumisen mittauksilla työvuoron aikana. Aikaisempaa kokemustietoa täydennettiin haastattelemalla ensihoidon, työhyvinvoinnin ja työterveyden toimijoita. Tietojen pohjalta testistö kehitettiin työpajatyöskentelyssä, Punakallio jatkaa.

Pilottimittausten tulokset vaikuttavat lupaavilta

Ensihoitajien fyysisen toimintakyvyn testistön pilottimittauksiin osallistui 21 eri-ikäistä ensihoitajaa, naisia ja miehiä. Mittaukset toteuttivat pelastuslaitosten omat liikunta-alan ammattilaiset. Niissä testattiin liikkuvuutta, lihasvoimaa ja -kestävyyttä, tasapainoa sekä kestävyyskuntoa. Lisäksi mitattiin kehonkoostumus.

Hankkeessa arvioidaan jokaista testiä erikseen käytettävyys- ja kehittämisnäkökulmista sekä koko testistön toimivuutta.

– Testejä, niissä tarvittavia välineitä, suoritusjärjestystä ja palautumisaikoja pidettiin pääsääntöisesti toimivina ja riittävinä. Testistön tekemiseen ja palautteeseen kuluvaa aikaa tarkasteltiin myös kriittisesti. Valtaosa testatuista ensihoitajista koki testien pääsääntöisesti arvioivan työssä tarvittavia ominaisuuksia, Punakallio kertoo.

– Testien tekeminen palautteineen sai testitilanteessa aikaan paljon keskustelua sekä ensihoitajan työstä, että itse testeistä ja myös terveyden edistämisestä.

Hanke valmistuu ensi marraskuussa

Ensi marraskuun loppuun kestävässä hankkeessa tulosten analysointi jatkuu edelleen.

– Luotettavan ja käytettävän työlähtöisen menetelmän kehittäminen on pitkä prosessi, joka edellyttää pitkäjänteistä kehitystyötä ja pilotointeja. Marraskuun loppuun mennessä luomme hankkeessa fyysisen toimintakyvyn arviointi-, palautteenanto- ja seurantamenetelmän perustan. Jatkotoimista päätetään tulosten valmistuttua syksyllä, kertoo Punakallio.

Fyysisen toimintakyvyn testausmenetelmän avulla voidaan seurata, tukea ja edistää ensihoitajien fyysistä toimintakykyä. Ajatuksena on saada ensihoitajat huolehtimaan toimintakyvystään niin, että he pärjäävät työssä koko työuran ajan. Hanketta rahoittavat Työsuojelurahasto, pelastuslaitokset ja Työterveyslaitos.

Kuva: Tero Lähdesmäki

Lue lisää aiheesta