Turvallisuuslautakunta laatii selvitykset ensihoidosta ja moniviranomaisyhteistyöstä.

Keski-Suomen aluehallitus on antanut turvallisuuslautakunnan tehtäväksi valmistella mahdolliset ensihoidon palvelutuotannon muutokset. Taustalla on kolmen aluevaltuutetun marraskuussa tekemä aloite, jossa esitetään ensihoidon siirtämistä sairaalapalveluihin, pois pelastustoimen toimialalta.

Aluehallitus käsitteli valtuustoaloitetta sekä pelastustoimialan ja sosiaali- ja terveystoimialan siitä antamaa vastausta elokuun puolivälissä. Vastauksen mukaan toimialojen yhdessä tekemässä selvitystyössä ei saatu selkeää yhteistä perustelua sille, että siirto tulisi tehdä. Aluehallitus päätyi palauttamaan asian uudelleenvalmisteluun.

– Turvallisuuslautakunta on jo käynnistänyt laajan selvityksen moniviranomaisyhteistyöstä. Selvityksessä tarkastellaan pelastustoimen, sosiaalitoimen ja terveystoimen yhteistyötä, toimintamalleja ja palveluita. Syksyn aikana tullaan selvittämään myös ensihoidon palvelutuotantoa ja sen tulevaisuutta, pelastusjohtaja Ville Mensala kertoo.

Moniviranomaisyhteistyön selvityksen on tarkoitus valmistua tämän vuoden loppuun mennessä.

Pelastustoimi näkee nykymallissa useita hyötyjiä

Hyvinvointialue järjestää Keski-Suomessa ensihoitopalvelut osin omana toimintana ja osin sopimuspohjaisesti yksityisten palveluntuottajien kanssa. Hyvinvointialueen oman palvelutuotannon tuottaa pelastuslaitos.

– Pelastuslaitos on tällä hetkellä maakunnan selkeästi suurin ensihoitopalveluiden tuottaja 22 yksiköllä. Ensi vuoteen valmistaudumme normaaliin tapaan. Katsotaan turvallisuuslautakunnan valmistelun ja siitä tehtävien johtopäätösten jälkeen, mitä mahdollisia muutoksia palvelutuotantoon kohdistuu, Mensala sanoo.

– Panostamme laadukkaaseen ensihoitopalvelun tuotantoon ja kehitämme toimintaa koko ajan. Hyvinvointialueet luovat mahdollisuuksia toimialojen väliseen hyvään integraatioon ja synergiaan. Toivon, että synergialla on jatkumoa Keski-Suomessa, Mensala jatkaa.

Valtuustoaloitteeseen antamassaan vastauksessa pelastustoimiala toteaa ensihoidon olevan pelastuslaitoksella selkeä tasavertainen palvelualue pelastustoimen lakisääteisten tehtävien rinnalla. Nykyisessä mallissa hyötyjinä ovat potilas, pelastustoimen henkilöstö ja ensihoidon henkilöstö, vastauksessa todetaan. Pelastajien ja ensihoitajien yhteistyö samassa organisaatiossa on yksi merkittävimmistä tekijöistä hyvän potilasturvallisuuden kannalta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala toteaa puolestaan omassa vastauksessaan, että ensihoidon sijoittuminen sairaalapalveluihin voisi olla tarkoituksenmukaista ja perusteltua.

Ensihoito on ollut keskeinen osa monen palomiehen työtä

Keski-Suomen pelastuslaitoksella on viisi paloasemaa, joilla palomiehet osallistuvat ensihoitotyöhön. Jos järjestelmämuutos toteutuisi, olisi sillä vaikutuksia henkilöstön lisäksi myös maakunnan asukkaiden saamaan palveluun, sanoo luottamusmies Kari-Pekka Mikkonen Keski-Suomen pelastusalan ammattihenkilöstöstä.

– Ensihoito on ollut osa pelastajien perustyötä Keski-Suomessa kautta aikojen. Muutoksen myötä pelastajan työnkuva kapenisi, Mikkonen sanoo.

Keski-Suomessa on käytössä niin sanottu laajennettu ensivaste, jossa paloautossa on tietty määrä lääkkeitä hätätilapotilaiden varalta. Ensihoidon poistuminen pelastajan työstä voisi johtaa siihen, että vastaavaa ensivastetoimintaa ei enää pystyttäisi järjestämään, arvioi Mikkonen.

Synergian turvaaminen oli pelastustoimen uudistuksen tavoite

Ensihoidon uudelleenorganisoituminen on ollut esillä myös Päijät-Hämeen hyvinvointialueella. Hyvinvointialueen suunnitelman mukaan ensihoidon järjestämisvastuu siirtyy pelastuslaitokselta kokonaan terveyden- ja sairaanhoidon toimialalle vuoden 2024 alussa. Päätöstä asiassa ei ole tehty.

Pelastustoimi kytkettiin osaksi hyvinvointialueita eduskunnan 2021 hyväksymällä lainsäädännöllä. Sisäministeriön vetämän pelastustoimen uudistuksen silloinen tarkoitus oli turvata pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen tiivis keskinäinen yhteys synergiaedun tuottamiseksi ensihoidossa.

Pelastustoimen ja ensihoidon yhteistyön ja synergian varmistaminen on kirjattu myös kesäkuussa valmistuneeseen Orpon hallitusohjelmaan.

Teksti: Mikko Terävä
Kuvassa Keski-Suomen pelastuslaitoksen ensihoidon ja pelastustoimen yhteisharjoitus elokuulta 2023. Kuva: Keski-Suomen pelastuslaitos

Lue lisää aiheesta