Valmiuslain mahdollistamilla työajan ja lepoaikojen poikkeuksilla ei saa vaarantaa työturvallisuutta eikä työntekijän terveyttä, SPALista muistutetaan.

Kolmatta viikkoa käynnissä oleva poikkeustila näkyy ammattiliiton päivittäisessä jäsenpalvelussa. Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin edunvalvonnan päivystävään puhelimeen tulee säännöllisesti kysymyksiä, jotka liittyvät koronavirukseen.

– Pääosa jäsenten yhteydenotoista on liittynyt karanteeniin ja palkanmaksuun, kertoo työmarkkinalakimies Jari Koivuluoma.

Poikkeustilan alkuvaiheessa yksi tyypillinen kysymys liittyi palkanmaksuun tilanteessa, jossa työntekijä palasi matkalta ja jäi valtioneuvoston ohjeistamaan kahden viikon karanteeniin.

– Näissä tapauksissa työnantajien käytäntö ollut kirjavaa. Kuntatyönantajien lähettämiä ohjeita palkanmaksusta on otettu työpaikoilla käyttöön vaihtelevasti. Osa työnantajista ilmeisesti koki, että koska karanteenimääräys ei tullut työnantajalta, vaan valtioneuvostolta, palkkaa ei kuulunut maksaa.

Selvin tilanne on tapauksissa, joissa lääkäri on tartuntatautilakiin perustuen määrännyt työntekijän karanteeniin. Päätöksen sisällöstä ja sen antajan asemasta riippuu, maksetaanko poissaolon ajalta palkkaa vai täyden palkan suuruista tartuntatautipäivärahaa.

– Saamamme tiedon mukaan eräällä työpaikalla on juuri päädytty ratkaisuun, jossa tartuntatautipäiväraha maksetaan kaikkine lisineen, kuten palkka työntekijälle normaalisti samalta ajalta maksettaisiin. Tämä on ollut myös SPALin linjaus asiaan, Koivuluoma kertoo.

Jäseniltä on tullut kysymyksiä myös opintovapaista sekä perhevapaista eli vanhempain- ja hoitovapaista valmiuslain aikana.

– Tyypillisesti työpaikalla on etukäteen suullisesti sovittu vapaista, kuten jäljellä olevien vanhempainvapaapäivien käytöstä vuosiloman jatkona, ja nyt työntekijällä on huoli vapaiden saamisesta. Toistaiseksi lähdemme kuitenkin siitä, että tilanne ei vaikuta sovittujen vapaiden käyttöön.

Lainsäädännöstä poikkeamiseen tarvitaan vahvat perusteet

SPAL on antanut jäsenilleen ohjeita poikkeustilaan liittyen Korona-infosivun ja luottamusmiesten kautta. Liitto on toimittanut jäsenilleen vastauksia valmiuslain käyttöönoton vaikutuksista työehtoihin, kuten ylitöihin ja lepoaikoihin, sekä työvelvoitteeseen.

Valmiuslain nojalla jokainen terveydenhuollon alalla toimiva tai siihen koulutuksen saanut Suomessa asuva 18–68 vuotias voidaan määrätä työvelvoitteiseksi.

”Valmiuslain suomia mahdollisuuksia tulee ottaa käyttöön harkiten työpaikoilla.”

Sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä voidaan velvoittaa tarpeen mukaan töihin. Linjaus ei toistaiseksi koske pelastustoimen koulutuksen saaneita henkilöitä tai alan opiskelijoita.

– Valmiuslain suomia mahdollisuuksia tulee ottaa käyttöön harkiten työpaikoilla. Jotta työaikalain ylitöitä ja lepoaikoja koskevista säännöksistä voitaisiin poiketa, tulee olla välttämättömät pandemiasta johtuvat perusteet, toteaa SPALin edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola.

Väliaikaisilla poikkeuksilla ei saa vaarantaa työturvallisuutta eikä työntekijän terveyttä.

Aina ensimmäiseksi yhteys omaan liittoon

Ammattiliitolle tilanne on samalla tavalla uusi kuin työpaikoillekin. Edunvalvonnassa seurataan tilannetta, kentältä tulevia viestejä sekä paikallisesti sovittavia ratkaisuja esimerkiksi joustojen suhteen.

– Tilanne kehittyy ja on ennakoimaton. Kun annamme ohjeita, käytämme harkintaa koko ajan, työmarkkinalakimies Koivuluoma toteaa.

Tärkein jäsenille annettava neuvo on, ettei epäkohtia jää pohtimaan yksin.

– Omaan työhön liittyvässä kysymyksessä kannattaa ottaa yhteys työpaikan luottamusmieheen tai liittoon. Tällaisissa poikkeuksellisissa hetkissä tulee kouriintuntuvasti esiin ammattiliittoon kuulumisen etu – työelämän ongelmaan saa välittömän avun, edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola muistuttaa.

Tieto kulkee kentän ja ministeriön välillä

Poikkeustilassa korostuu oikea-aikaisen tiedon kulku eri toimijoiden kesken. SPALin jäsenten toimialoista pelastustoimi ja hätäkeskukset ovat sisäministeriön johtamaa toimintaa, ensihoito sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla.

SPALin järjestön johtaja Kim Nikulan mukaan ammattiliiton ja sisäministeriön pelastusosaston välinen tiedonvaihto on ollut tiivistä jo normaalioloissa. Poikkeusolot eivät ole tuoneet tähän muutosta.

– Suuri kiitos pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakalle säännöllisestä viestinvaihdosta ministeriön ja ammattijärjestön kesken, Nikula sanoo.

Järjestöpuolella SPAL jakaa tilannekuvaa koronakriisin etenemisestä ja talousvaikutuksista keskusjärjestö STTK:n liittoperheen piirissä.

 

Kuvassa harjoitustilanne Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella. Kuva: Mikko Vähäniitty.

Lue lisää aiheesta